top of page
COMPTABLE, FISCAL I FINANCERA
Assessorament comptable:
 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat

 • Registre de factures emeses i rebudes

 • Registre de Tresoreria

 • Legalització dels llibres oficials de comptabilitat en el Registre Mercantil o Registre de Cooperatives

 • Confecció i dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals

 • Seguiment i interpretació dels estats financers amb el corresponent informe econòmic financer.

 • Suport en la implantació de programes informàtics de comptabilitat de costos a l’empresa, pel millor control i planificació pressupostària.

Assessorament fiscal:

 • Planificació fiscal.

 • Preparació i presentació de declaracions tributàries.

 • Assistència davant d’inspeccions fiscals.

 • Tramitacions d’expedients davant de l’Administració tributària (gestió, recaptació, etc.).

 • Recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives als tribunals econòmics administratius.

 • Donacions i herències. Càlcul de l’impost a pagar i preparació de la documentació necessària per a elevar a públic davant Notari de les operacions

Assessorament financer

 • Estudi de projectes d'inversió

 • Plans de viabiliatat

Operacions mercantils

 

 • Constitució i dissolució de tot tipus de societats.

 • Altres operacions mercantils (ampliacions i reduccions de capital, nomenaments i cessaments de càrrecs, fusions i escissions).

 • Tramitació de les escriptures notarials derivades de les operacions anteriors.

 

Altres

 • Obtenció de notes i certificats del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil.

LABORAL

La gestió laboral compren:

 

 • Consultes, comunicació de las novetats legislatives, altes d’empreses en matèria laboral, altes i contractes de treballadors, rebuts de salaris i endarreriments, preavisos de venciments i, liquidacions.

 • La confecció i presentació dels comunicats de malaltia o accident davant els organismes corresponents.

 • La confecció i entrega o presentació de les declaracions trimestrals o mensuals i anuals de retribucions y retencions (mod. 111 i 190), amb el corresponent certificat de retribucions i retencions fets per l’empresa a efectes de la declaració del IRPF.

 • Assessorament en prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i protecció de dades.

 

En matèria de assessoria jurídic-laboral portem a terme:

 

 • Intervenció en matèria de sancions, acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació, modificació de condicions laborals,  realitzant l’estudi preliminar, desenvolupament i execució, en cada cas, actuant en conciliacions administratives i actes judicials, així com inspeccions laborals.

 • Realització d’un control Periòdic de totes aquelles matèries que puguin incidir en responsabilitat per l’empresa, per estar incloses dins de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, tant amb els seus continguts formals, com materials.

 

Altres Gestions:

 

 • Inscripcions al REA (Registre d’empreses acreditades), en el sector de la construcció i FLC.

 • Apertures de centres de treball.

 • Gestió per a l’ obtenció de la signatura digital, als efectes de poder gestionar diferents tràmits.

 • Assessorament, gestió i pre-càlcul de prestacions (invalidesa, jubilació..)

 • Tràmits en matèria d’Estrangeria davant la Generalitat i la Subdelegació del Govern.

 • Tràmits davant a la Direcció General de Tràfic. Transferències de vehicles.

bottom of page