top of page
AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), JAUME CASALS ASSESSORS S.L.P. manifesta que el domini www.ajca.es  es propietat de JAUME CASALS ASSESSORS S.L.P., amb CIF B43516178, i amb domicili a Plaça Llibertat 17, 2º4ª, 43201 Reus (Tarragona).

CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL, és la marca comercial de JAUME CASALS ASSESSORS, S.L.P. i JOSEP TOBIAS, S.L.P.U., la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present Web.

 

Que JAUME CASALS ASSESSORS, S.L.P. consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Fulla T-15584 del Tom 1335 del Llibre 0 i Foli 202.

Que JOSEP TOBIAS, S.L.P.U. consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Fulla T-25810 del Tom 1834 del Llibre 0 i Foli 20.

 

CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei,CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritza que les seves dades personals, que poden incloure aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Marketing” responsabilitat de JAUME CASALS ASSESSORS S.L.P., CIF: B43516178, i JOSEP TOBIAS, S.L.P.U., CIF: B43703891.

La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i serán conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Plaça Llibertat 17, 2º4ª, 43201 Reus (Tarragona) O bé per correu electrònic a etorres@ajca.es.

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CASALS I TORRES ASSESSORIA EMRPESARIAL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL.

CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. CASALS I TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

bottom of page